เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 3(สกอ )

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

หลักการ

 การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าและ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบันทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักการ

 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (..2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ.. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา.. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา..2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.. 2552 (Thai Qualification

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา.. 2541 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม.. 2553 สำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

  

ตัวบ่งชี้ :จำนวน  2   ตัวบ่งชี้  คือ

  

ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 :ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

เกณฑ์มาตรฐาน    :              

มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา

 

เกณฑ์การประเมิน  :          

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 :      ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 นิดของตัวบ่งชี้     : กระบวนการ 

 เกณฑ์มาตรฐาน   :   

สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

 

เกณฑ์การประเมิน :          

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 หรือ ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ