งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “องค์กรแห่งคุณภาพ”

          คุณภาพ คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และความพยายามตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าให้มากที่สุด รวมถึงความสามารถในการพัฒนางาน สินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

          ความมีคุณภาพยังหมายความรวมถึงความสามารถในการลดความสูญเสียต่าง ๆ ขององค์กรด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนของเสีย การลดงานที่ต้องแก้ไขหรือทำใหม่ การลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า การลดการตรวจสอบ เป็นต้น การลดความสูญเสียต่าง ๆ จึงเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วย องค์กรจะมีรายได้ มีกำไรเพิ่มเพื่อการอยู่รอดและเติบโตขยายตัวต่อไปในอนาคตได้

          องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติของ “องค์กรแห่งคุณภาพ” (Quality Organization) ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการคือ

1.       สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงกว่า (Higher Quality)

2.       ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า (Lower Cost)

3.       ผลิตภาพสูงกว่า (Higher Productivity)

4.       เวลาส่งมอบรวดเร็วกว่า (Faster Delivery)

5.       บริการหลังการขายที่ดีกว่า (Better Customer Service)

          การที่จะปรับองค์การไปสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ได้นั้น ผู้บริหารขององค์การจะต้องสร้าง “นิสัยแห่งคุณภาพ” ที่เป็นพื้นฐานสำคัญให้เกิดขึ้นเสียก่อน องค์กรแห่งคุณภาพเกิดขึ้นจากปัจจัย 6 ประการ คือ

1.   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องเริ่มจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดังนั้น กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงทั้งสภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน การนำกิจกรรม 5 ส ไปใช้อย่างจริงจังต่อเนื่อง จะเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานซึ่ง ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น

2.    การทำงานเป็นทีม องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยที่ทีมต่าง ๆ จะต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)

3.    การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ทีมงานจะต้องสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาให้ “ดีขึ้นเรื่อย ๆ” และสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต้องสามารถวัดผลงานเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจนด้วย โดยถือว่า “สิ่งที่วัดได้เท่านั้นจึงจะปรับปรุงได้”

4.    การมุ่งเน้นที่กระบวนการเป็นหลัก องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นงานหรือกิจกรรมที่ทำจะต้องเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องกันไปตามลำดับอย่างเป็นกระบวนการเพื่อดูผลสุดท้ายของงาน

5.  การศึกษาและการฝึกอบรม องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องให้การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอแก่พนักงานทุกระดับในองค์การ เพื่อทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น การเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6.    การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องให้พนักงานขององค์การมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กรแห่งคุณภาพ เพราะจะทำให้พนักงานมีความผูกพันกับงานที่ทำ มีความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของกระบวนการ รวมทั้งองค์การด้วย

          “นิสัยแห่งคุณภาพ” ประการต่าง ๆ ข้างต้น ถือเป็นนิสัยขั้นต่ำที่องค์การแห่งคุณภาพจะต้องสร้างขึ้นให้ได้เพื่อประสิทธิภาพขององค์การ

          ในการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพขององค์การนั้น ได้มีเทคนิคต่าง ๆ อยู่มากมาย แล้วแต่ว่าบริษัทหรือองค์กรใดจะเลือกมาปรับใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การ เพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เทคนิคในการบริหารจัดการคุณภาพที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและประสบความสำเร็จ มีดังนี้

·       การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM :Total Quality Management)

·       การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการทำ Benchmarking

·       หลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง 14 ข้อ

·       การประกันคุณภาพ

 

2. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ  “การประกันคุณภาพการศึกษา”

2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ?

          การมีระบบและมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด  เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันการศึกษานั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.2 คณะศิลปศาสตร์เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร ?

         คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำตามปกติ (IQA)

 

2.3 หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาบ้าง ?

                   (1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ทำหน้าที่

- ส่งเสริม/สนับสนุนการอุดมศึกษา

- กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การปฏิบัติ

- จัดระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA)

- รับข้อเสนอแนะจาก สมศ. เพื่อปรับปรุงสถานศึกษาตามกำหนด

                   (2) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ทำหน้าที่           

                          - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                          - ติดตามประเมินผลด้านประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร

                          - เสนอผลการประเมิน และสิ่งจูงใจต่อคณะรัฐมนตรี

                   (3) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ทำหน้าที่

- ประเมินผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (EQA)

- รายงานการประเมินต่อรัฐบาล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

- รับรองมาตรฐาน/เสนอแนะการปรับปรุงสถานศึกษาต่อต้นสังกัด

2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่งานประกันคุณภาพคณะเท่านั้น  ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นใช่ไหม?

          ไม่ใช่  เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การมีระบบและมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะ  ซึ่งการทำงานของคณะเป็นการทำงานร่วมกันของทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน  หรือแม้กระทั่งนักศึกษา   ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของงานประกันคุณภาพคณะเท่านั้น  แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนในคณะต้องให้ความร่วมมือในการทำงาน  โดยนำระบบประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน  และทุกคนควรช่วยเก็บข้อมูลและหลักฐานในการทำงาน และส่งมาที่งานประกันคุณภาพ  เพื่อนำมารวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของคณะ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการทำงานส่วนบุคคล เช่น งานวิจัย  การประชุม/นำเสนอผลงานทางวิชาการ  งานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ หรืองานที่ทำร่วมกัน เช่น  กิจกรรมบริการวิชาการ  โครงการต่าง ๆ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น   และหากทุกคนช่วยกันแล้ว  การทำงานของคณะก็จะมีประสิทธิภาพ  และประสบความสำเร็จแน่นอน

 

ตัวบ่งชี้สำหรับงานกิจการนักศึกษา : จำนวน  2   ตัวบ่งชี้  คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้        

          คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้        

         คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะ องค์กรนักศึกษาและชุมนุมภายใต้สังกัดของคณะศิลปศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนำหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน